NR. 1 til 8

2
Familien DAMSGAARD m. fl.
JUNI

MAREN OG JOHAN CHRISTIAN DAMSGAARD

Folmer har bedt mig om at fortælle lidt om vore Forældre, Maren og Johan Chr. Damsgaard. Jeg har ingen Papirer at støtte mig til, saa jeg fortæller kun, hvad jeg kan huske; maaske andre ved en senere Lej- lighed kan supplere det.

M O R

Moder blev født i Søndbjerg 30. August 1847 som Datter af Sidsel J. Søgaard og Chr. Poulsen. Hjemmet var fattigt, og Børneflokken temmelig stor. Moder kom derfor som lille 2-aars Pige til at være hos sin Morbroder, Niels Søgaard og Hustru Dorthe, i Hellerød. Moster Kirsten har for- talt mig, at hun bar hende derop paa sin Ryg; hun var 10 Aar ældre. Bagage har der nok ikke været meget af ved den Flyt- ning.

Hos Niels Søgaard og Dorthe fandt min Mor et godt og efter den Tids For- hold velsitueret Hjem. Saa længe hun var Barn, kaldte hun dem Morbror og Gud- moder; men da mor var i Konfirmationsal- deren, døde N. Søgaard efter en Operation i København, hvortil han var rejst ad Sø- vejen TambohusAalborgKøbenhavn. Fra den Tid kaldte Plejedatteren Dorthe Sø- gaard for Mor, og jeg har gennem det, som Mor har fortalt mig, faaet et levende Indtryk af det gode og kærlige Forhold, der altid og vist mere og mere med Aa- rene herskede mellem de to Kvinder.

At Dorthe Søgaard var et godt Menne- ske, fremgaar af Mors Fortælling om hen- des store Godhed og Gæstfrihed mod fattige og vejfarende Tiggere, som der var saa mange af paa den Tid. Det gik saa vidt, at Gaardmændene i Søndbjerg godt kunde afvise en stakkels Vandringsmand, der bad om Natlogi, med den Bemærkning: サDu kan jo gaa op til Dorthe Søgaard i Hellerødォ.

Et lille Optrin fra Mors Ungpige-Dage kan jeg ikke lade være med at fortælle, fordi det giver et Billede af den Tids so-

ciale Forhold. Mor var sammen med Hans Hovs Kone, Dorthea Maria, paa Hør-Ar- bejde hos Gaardmand Kr. Krabbe. Om Aftenen, da Arbejdet var endt, kom Ane og gav Mor en Mark (33 øre); men til Dorthea Maria sagde hun: サDu maa hellere faa noget med hjem til Børneneォ. Saa gav hun hende et lille Stykke Rugbrød, som var muggent, og lidt Byggryn, som var fyldt af Mider. Da de gik derfra, græd Dorthea Maria. Men at gøre Indsigelse kunde ikke tænkes.

Saa gik Tiden indtil Far og Mor traf hinanden.

F A R

Far var født 31.末12.末1833 i サDams- gaardォ, en stor Gaard i Sønderhaa, men voksede op i en Gaard i Gjersbøl i Sned- sted, hvortil Familien maa være flyttet i Fars tidlige Barndom. Forældrene hed Ma- ren Sofie og Christen Damsgaard. Fars Fætter, Lærer Uhrbrand, har til søster Titte fortalt, at han mindedes Maren Sofie som en meget smuk Kvinde. Selv om Far voksede op i en Gaard, havde han ingen Erindringer om Velstand. Han fortalte, at de bagte en hel Skæppe Pebernødder til Jul; men de var af Rugbrødsdejg.

Far lærte Tømrerprofessionen hos en dyg- tig Mester (Anders Krogstrup) og kom senere til Thyholm, hvor han gennem en Aarrække havde Logi og Hjem hos サæ Spellmandォ og Sidsel Katrine. De to Men- nesker følte han sig gennem hele Livet stærkt knyttet til. For sine Sparepenge købte han et stykke Jord i Hvidbjerg; det var det Areal, hvor senere Jernbanestationen, Gæst- givergaarden og en hel Del andre Huse blev bygget. Men da havde Far solgt det for- inden, saa det blev en anden, der fik den høje Pris, som da blev betalt.

Far deltog i Krigen i 64; men som alle I andre Søskende sikkert husker, talte han aldrig med Begejstring om Krigen, tvært-